ระวังน้ำแข็งปนเปื้อนเชื้อโรค

   Health news

เนื่องจากเริ่มเข้าสู่ฤดูร้อนทำให้การบริโภคน้ำและน้ำแข็งเพิ่มขึ้น สำนักอนามัย (สนอ.) กรุงเทพ มหานคร (กทม.) ดำเนินโครงการเฝ้าระวังความปลอดภัยของน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทและน้ำแข็งในพื้นที่กรุงเทพ มหานคร ประจำปี 2561 จะดำเนินโครงการระหว่างเดือน มี.ค.ก.ค. 61 โดยขอความร่วมมือให้สำนักงานเขตทั้ง 50 เขตมอบหมายให้ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลดำเนินการตรวจสอบสุขลักษณะ

สถานที่ผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทและน้ำแข็งในเขตกรุงเทพฯ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่ดีในการผลิตอาหารเป็นเกณฑ์หรือข้อกำหนดขั้นพื้นฐานหรือ GMP (Good Manufacturing Practice) โดยให้เก็บตัวอย่างจากสถานที่ผลิตน้ำบริโภคในภาชนะ ที่ปิดสนิทและน้ำแข็ง เพื่อทำการตรวจวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยาและทางเคมีและดำเนินการกำกับดูแลคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยของน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทและน้ำแข็งเพื่อให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขและสอดคล้องกับตัวชี้วัดของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) พร้อมตรวจสอบสถานะสถานประกอบกิจการผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทและน้ำแข็งว่าปัจจุบันมีการประกอบกิจการอย่างถูกต้องหรือไม่ รายงานข่าวแจ้งว่าสำหรับปี 2560 สำนักอนามัย สำนัก งานเขตทั้ง 50 แห่งลงพื้นที่ตรวจสอบสุขลักษณะสถานที่ผลิตน้ำบริโภคและน้ำแข็งตามหลักเกณฑ์ GMP จำนวน 152 ราย พบว่าผ่านเกณฑ์ จำนวน 97 ราย ไม่ผ่านเกณฑ์จำนวน 55 ราย และสถานที่ผลิตน้ำแข็ง 69 ราย พบว่าผ่านเกณฑ์ จำนวน 61 ราย ไม่ผ่านเกณฑ์จำนวน 8 ราย รวมสถานที่ผลิตน้ำแข็ง 221 แห่ง ไม่ ผ่านเกณฑ์ถึง 63 แห่ง ซึ่งโรงผลิตไม่ผ่านเกณฑ์เจ้าหน้าที่ได้แนะนำผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ถูกต้อง เช่น การบันทึกรายงานการผลิตการทำความสะอาดบริเวณการผลิตการจัดเก็บสารเคมีให้เป็นสัดส่วนรวมทั้งสุขลักษณะผู้ปฏิบัติงาน. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth